top of page

Disclaimer | Privacy Statement

Disclaimer | Privacy Statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.skinnergy.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement. Skinnergy sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze website. De informatie en genoemde prijzen op deze website kunnen zonder nadere aankondiging op ieder moment door Skinnergy worden gewijzigd.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Skinnergy met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Skinnergy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Skinnergy garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Skinnergy via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Skinnergy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Marjolein Roelofs

Vestigings- en bezoekadres: Utrechtseweg 280, 6812 AR, Arnhem

Telefoonnummer: 0617423242

E-mailadres: info@skinnergy.nl

KvK-nummer: 82050171

Btw-identificatienummer: NL003634225B60

Skinnergy, gevestigd aan de Utrechtseweg 280, 6812 AR in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Informatie gebruiken
Skinnergy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skinnergy of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skinnergy telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skinnergy het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, mag Skinnergy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, behoudt de beautysalon zich het recht voor om de afspraak te annuleren. Skinnergy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. 

Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Skinnergy vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 

 

Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Skinnergy. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Persoonsgegevens minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.


We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0617423242 dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Persoonsgegevens die we verwerken
Skinnergy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Geslacht

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Skinnergy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Huidconditie, productaankoop en behandelmethodes

Skinnergy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

– Het afhandelen van uw betaling

– Om uw afspraak te kunnen registreren en bevestigen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Skinnergy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia – Wij noemen u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

  • Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

  • Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skinnergy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skinnergy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skinnergy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skinnergy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skinnergy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skinnergy.nl.

 

Skinnergy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

  • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Massages

Skinnergy geeft geen erotisch getinte massage’s of behandelingen. ongewenst gedrag wordt altijd gemeld bij de politie.

Garantie
Skinnergy geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt op de hoogte is gebracht over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
–  De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
–  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
–  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
–  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal

Skinnergy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skinnergy meldt diefstal altijd bij de politie.

Wijzigingen
Skinnergy behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Skinnergy en zijn ook in de salon beschikbaar.

bottom of page